Struktura akcjonariatu

W tej sekcji prezentujemy szczegółową strukturę akcjonariatu Crowder SA w podziale na liczbę posiadanych akcji oraz liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.