Regulamin Promocji 50 zł w 3 minuty

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Platformy Crowdlendingu (Crowdfoundingu Pożyczkowego) CROWDER.PRO

§1.
Program

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Programu. 

 2. Organizatorem Programu Promocji „50 zł za 3 minuty” jest Administrator. 

 3. Administrator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu oraz jego prawidłową organizację. 

 4. Przed przystąpieniem do Programu każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

 5. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i polega na założeniu przez Użytkownika konta na Platformie – poprzez stronę internetową https://app.crowder.pro/register Użytkownikowi zostaje przyznana Nagroda, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 7. Program rozpoczyna się w dniu 12 czerwca 2022 r. i trwa przez czas nieokreślony. 

 8. Administrator może zakończyć Program w każdym czasie. 

 9. Użytkownik z Programu może skorzystać wyłącznie jeden raz. 

 10. W celu korzystania z Programu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu wraz z systemem operacyjnym, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadaniem własnej skrzynki mailowej wraz z adresem e-mail.

§2.
Zasady uczestnictwa w programie

 1. Do Programu może przystąpić Użytkownik, który spełni dodatkowo łącznie następujące warunki

  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. założył konto na Platformie;
  3. zaakceptuje Regulamin. 
 2. Każdemu Użytkownikowi, który założy konto na Platformie poprzez stronę internetową https://www.crowder.pro/ zostanie przyznana Nagroda w wysokości 50 złotych. 

 3. Wypłata Nagrody nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia pierwszej inwestycji crowdlendingowej zamieszczonej przez Organizatora na stronie www.crowder.pro., w jaką zainwestuje Użytkownik. 

 4. Wartość inwestycji, o której mowa powyżej nie może być niższa niż 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych). 

 5. Nagroda dla Użytkownika zostanie wypłacona na należący do niego rachunek bankowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. 

 6. Warunkiem wypłaty Nagrody jest podanie przez Użytkownika wszystkich danych niezbędnych do przelewu tj. numeru rachunku bankowego oraz adresu zamieszkania a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody marketingowej na otrzymywanie informacji o ofertach i dodatkowych usługach . Brak podania powyższych danych uniemożliwia wypłatę Nagrody.

§3.
Dane osobowe Uczestników

 1. Crowder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-540), przy ul. Żurawiej 71, jest administratorem danych osobowych Uczestników w związku z organizacją Programu w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora dla celów udostępnienia i uczestnictwa w Programie a także dla celów kontaktowania się z Uczestnikami. 

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.). 

 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują następujące dane: login, nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, adres e-mail, nr PESEL, datę urodzenia, nr konta bankowego Uczestnika. 

 5. Dane osobowe Uczestników, którym zostały przyznane Nagrody będą przetwarzane przez Administratora przez okres uczestnictwa w Programie oraz przez 2 lata (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) po jego zakończeniu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte. 

 6. Administrator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych i uzyskania ich kopii, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania).

§ 4.
Postanowienia końcowe

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu Platformy Crowdlendingu (Crowdfoundingu Pożyczkowego) CROWDER.PRO oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.