INFORMACJA DOTYCZĄCA RYZYK ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W KAMPANII CROWDLENDINGU
(CROWDFOUNDING POŻYCZKOWY)
ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY CROWDER.PRO

Crowder.Pro informuje, iż inwestycja w formie finansowania społecznościowego przy użyciu instrumentu pożyczkowego jest odpowiednia tylko dla użytkowników, którzy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiające świadome i niezależne podejmowanie decyzji dotyczących swoich środków przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego związanego z udzieleniem pożyczki spółce na wczesnym etapie zaawansowania projektu inwestycyjnego oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności oraz są w stanie ponieść wszelkie straty, które mogą wyniknąć z takiej inwestycji (która może być równa całej zainwestowanej kwocie).

Taka inwestycja powinna być traktowana jako inwestycja o terminie co najmniej równym długości okresu pożyczki i traktowana dodatkowo w stosunku do istniejących już form gospodarowania środkami finansowymi użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości występowanie istotnych czynników ryzyka związanego z udziałem w finansowaniu Projektu, w tym w szczególności:

Ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Udzielenie pożyczki wiąże się z ryzykiem braku odzyskania środków, szczególnie w przypadku, gdy pożyczka nie jest zabezpieczona. Dodatkowo finansowane projekty inwestycyjne będą najczęściej znajdować się na wczesnym etapie zaawansowania. Użytkownik musi liczyć się z ryzykiem braku uzyskania odsetek, a nawet utraty całego zainwestowanego kapitału.

Ryzyko inflacji. Wypłata odsetek oraz odzyskanie kapitału dotknięte są ryzykiem inflacji, które może wpływać na rzeczywisty zwrot na kapitale, lub też w sytuacjach krańcowych doprowadzić do zwrotu ujemnego.

Ryzyko braku możliwości łatwego wyjścia z inwestycji. Pożyczka jest co do zasady inwestycją niepłynną. Możliwa jest odpłatna cesja uprawnień z pożyczki, jednakże nie istnieje aktywny rynek takich cesji, a Organizator nie ma możliwości faktycznych doprowadzenia do cesji na podmiot zastępczy.

Ryzyko braku dywersyfikacji. Kwota zainwestowana przez Użytkownika w ramach finansowania Projektu powinna być na tyle mała, aby nie wpłynąć istotnie na sytuację majątkową Użytkownika oraz na jego bieżącą płynność finansową.

Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych. Przepisy podatkowe, w tym poziomy ulg i zwolnień podatkowych, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Każda zmiana w zakresie podatków może mieć wpływ na wartość inwestycji lub możliwość uzyskania oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Sposób traktowania pod względem podatkowym inwestycji oraz otrzymanych dywidend będzie zależał od indywidualnej sytuacji inwestora i może w przyszłości ulec zmianie. Jeżeli inwestorzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do swojej sytuacji podatkowej, powinni skonsultować się ze swoim profesjonalnym doradcą.

Ryzyko makroekonomiczne. Zaangażowanie inwestycyjne dokonywane jest w określonym warunkach makroekonomicznych. Sytuacja rynkowa, przychody i wynik finansowy spółki realizującej Projekty, jak również pewność zwrotu pożyczki będą uzależnione od ogólnej koniunktury rynkowej, jako wypadkowej wielu czynników, które składają się na sytuację na światowych rynkach finansowych, sytuację makroekonomiczną Polski i jej regionu geopolitycznego.

Niniejsze Ostrzeżenie nie ma na celu wyczerpującego wskazania wszystkich istotnych zagrożeń związanych z zawarciem umowy pożyczki.