Polityka zarządzania ryzykiem

Crowder sp. z o.o. jest Operatorem platformy crowdlendingowej Crowder.PRO  i prowadzi elektroniczny system typu marketplace („Platforma”), który umożliwia inwestorom zaciąganie pożyczek typu peer-to-business (P2B). Crowder.PRO jako operator platformy zapewnia potencjalnym pożyczkodawcom i pożyczkobiorcom możliwość zawierania umów pożyczkowych za pośrednictwem platformy.

Udzielanie pożyczek wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy środki, które podejmujemy, aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować  to ryzyko.

Każda umowa pożyczki jest zawierana między każdym inwestorem a pożyczkobiorcą pożyczki, a Crowder.PRO będzie działać wyłącznie jako pośrednik w imieniu pożyczkodawców w odniesieniu do odpowiedniej umowy pożyczki.

Największym ryzykiem utraty inwestycji jest niewykonanie zobowiązania przez pożyczkobiorcę – jeśli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić pożyczki. Proces wyboru projektów Crowder.PRO ma na celu ochronę Twojej inwestycji przed ryzykiem niewypłacalności pożyczkobiorcy. Kiedy inwestujesz za pośrednictwem Platformy, Twoje pieniądze są pożyczane pożyczkobiorcom poszukującym finansowania, którzy przeszli proces due diligence wdrożony przez Crowder.PRO. W tym procesie stosujemy zaawansowany system scoringowy Crowder.PRO Scoring opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego (więcej o naszym systemie scoringowym na https://www.crowder.pro/bezpieczenstwo )

Przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z Twoją inwestycją, wyszczególnione poniżej.

Twoje pieniądze są zagrożone. Twój kapitał jest zagrożony i możesz nie odzyskać całości (lub części) swojej inwestycji. Zdolność do odzyskania całego kapitału i odsetek od tych pożyczek zależy od zdolności lub chęci pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki oraz bazowej wartości aktywów (na którą może mieć wpływ istotny spadek na rynku nieruchomości). W związku z tym nie możemy zagwarantować, że odzyskasz swój kapitał lub otrzymasz odsetki. Chociaż pożyczki są zabezpieczone aktywami pożyczkobiorcy, nie gwarantuje to spłaty pożyczki (w tym odsetek) zgodnie z dokumentacją pożyczki. Dlatego nigdy nie powinieneś inwestować więcej, niż jesteś w stanie stracić.

Twoja inwestycja nie jest objęta gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Ważne jest, aby wiedzieć, że Twoja inwestycja nie jest w żaden sposób porównywalna z depozytami bankowymi i a tym samym nie jest objęta żadnym instrumentem ubezpieczenia depozytów i inwestycji ani systemem odszkodowań jakie stosowane są w Polsce przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w odniesieniu do lokat bankowych.

Ryzyko Twojego portfela. Wszelkie pożyczki udzielone przez Ciebie na Platformie powinny być udzielane wyłącznie jako część zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, który powinien obejmować mieszankę aktywów niepłynnych i płynnych. Inwestowanie niewielkich kwot w wiele inwestycji pomoże Ci rozłożyć i zmniejszyć to ryzyko. Większość twoich inwestycji powinna składać się z klas aktywów płynnych, tak abyś miał łatwiejszy dostęp do swojego kapitału.

Wahania na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości ma charakter cykliczny, a wartości nieruchomości mogą rosnąć lub spadać w zależności od  zdarzeń politycznych, gospodarczych lub społecznych. Historyczne wyniki rynku nieruchomości lub konkretnej nieruchomości nie stanowią wiarygodnego przewodnika po przyszłych wynikach. Przyszłe pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości może poważnie negatywnie wpłynąć na zdolność pożyczkodawcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Brak płynności. Pożyczki udzielane za pośrednictwem Platformy są inwestycją na 6-24 miesiące. Twoja inwestycja będzie więc mało płynna, co oznacza, że ​​gdy zainwestowane środki zostaną wykorzystane do zaciągnięcia pożyczki, możesz nie odzyskać  pieniędzy do końca okresu pożyczkowego . Nie ma również gwarancji, że otrzymasz  pełny zwrot pieniędzy pod koniec okresu danej pożyczki w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się ze zobowiązań i nie będzie w stanie jej spłacić. Pożyczkę będziesz mógł jednak  sprzedać na rynku wtórny m lub – w przyszłości – za pomocą platform tokenizacji aktywów, nad którą pracujemy.

Brak doradztwa inwestycyjnego.   

Crowder.PRO i jego podmioty stowarzyszone nie udzielają żadnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji inwestycyjnych.

Podatek  od zysku to Twoja odpowiedzialność. Należy uważać na wszelkie zobowiązania podatkowe, które mogą mieć zastosowanie w związku z odsetkami otrzymanymi od pożyczek zaciągniętych na Platformie. To, czy iw jaki sposób ma zastosowanie odpowiednie zobowiązanie podatkowe, zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z odpowiednio wykwalifikowanymi specjalistami podatkowymi w sprawie indywidualnej sytuacji podatkowej, która zależy od Twojej sytuacji osobistej i może ulec zmianie w przyszłości.

 Środki podjęte przez nas w celu zarządzania ryzykiem

Crowder.PR O opracował i stosuje rygorystyczny system zabezpieczeń. W jego skład wchodzi:

  • zaawansowany system scoringowy Crowder PRO Scoring (więcej na naszym systemie scoringowym na stronie https://www.crowder.pro/bezpieczenstwo
  • rachunek powierniczy – Twoje środki przekazywane są na specjalne rachunki bankowe tzw. rachunki powiernicze którym zarządza bank. Crowder.PRO nie dotyka się Twoich pieniędzy
  • najszerszy z możliwych w polskim systemie prawnym  katalog zabezpieczeń  z hipoteką nieruchomości na czele, zastawem na udziałach spółki projektowej – więcej o katalogu zabezpieczeń na stronie https://www.crowder.pro/bezpieczenstwo
  • ustanowienie Administratora ds. zabezpieczeń. Funkcję administratora zabezpieczeń pełni u nas renomowana kancelaria prawna KRW Legal (więcej o kancelarii na www.krwlegal.pl)

Administrator ds. zabezpieczeń będzie dochodzić wszelkich nieuregulowanych płatności lub zaległości w Twoim imieniu. W razie potrzeby Administrator ds. zabezpieczeń wyegzekwuje zabezpieczenie i spróbuje odzyskać to, co jest Ci należne. Informacje o stanie pożyczki udostępniamy zawsze w panelu użytkownika i jest ona stale aktualizowana. Należy pamiętać, że nawet jeśli Administrator zabezpieczenia wyegzekwuje zabezpieczenie na Twoim w imieniu, możesz nie odzyskać wszystkich (lub części) swoich zainwestowanych środków.

Przeprowadzamy gruntowny due diligence każdego projektu. Dokładnie badamy trzy kluczowe kryteria:

  • Jakość aktywa: przeprowadzamy due diligence aktywów bazowych – w tym analizujemy niezależną profesjonalną wycenę (operat szacunkowy) każdego aktywa (nieruchomości), które przyjmujemy jako zabezpieczenie;
  • Pożyczkobiorca: przeprowadzamy analizę sytuacji finansowej każdego kredytobiorcy, oceniając jego historię kredytową i sprawdzając tożsamość pożyczkodawcy w ramach polityki prania brudnych pieniędzy (tzw. Anty Money Laundering, AML) ; oraz
  • Wyjście z inwestycji: oceniamy zdolność każdego pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki/ szybkiej sprzedaży aktywa, które będzie przedmiotem zabezpieczeń

Dążymy do ograniczenia stosunku wartości pożyczki do wartości zabezpieczeń. Staramy się, aby wszystkie pożyczki udzielone pożyczkobiorcom były zabezpieczone nieruchomościami o maksymalnym współczynniku  LTV „wartość  pożyczki do wartości zabezpieczeń” wynoszącym 75% (dla projektów stricte deweloperskich).

Twoje pieniądze nigdy nie trafiają na nasze rachunki bankowe. Wszelkie pieniądze, które nie zostały przeznaczone na pożyczki,  w odróżnieniu od innych platform crowdlendingowych działających w Europie - są przechowywane na oddzielnym koncie bankowym tzw. rachunku powierniczym prowadzonym na potrzeby projektu pożyczkowego. W przypadku niewypłacalności Crowder.PRO, pieniądze te nie będą dostępne dla Crowder.PRO lub jego wierzycieli.

Administrator ds. zabezpieczeń zarządza w Twoim imieniu zabezpieczeniami pożyczki

Jeśli Crowder.PRO przestanie działać, wszelkie zabezpieczenia przechowywane w Twoim imieniu będą nadal zarządzane przez Administratora ds. Zabezpieczeń i administratora strony trzeciej wyznaczonego przez Crowder.PRO. Wszystkie umowy pożyczek zawierane są bezpośrednio pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą (inwestorem), a zabezpieczenie utrzymywane są przez Administratora ds. Zabezpieczeń. Administrator ds. Zabezpieczeń będzie działał  zawsze w imieniu pożyczkodawców w odniesieniu do wszelkich zabezpieczeń posiadanych w związku z pożyczką, a także będzie egzekwować wszelkie zabezpieczenia w imieniu pożyczkodawców także wtedy, gdy Crowder.PRO przestanie działać.

Etyka w traktowaniu naszych pożyczkodawców.

Traktujemy wszystkich naszych inwestorów sprawiedliwie i nie faworyzujemy nowych inwestorów nad starymi.

Działania w przypadku „czarnego scenariusza”

W przypadku czarnego scenariusza – np. niewypłacalności Crowder.PRO - podejmujemy kroki, aby zapewnić, że operacje będą także kontynuowane. W przypadku niewypłacalności czy ogłoszenia upadłości Crowder.PRO, upewniamy się, że pożyczki  administrowane są w należyty sposób, który zapewnia, że ​​opłaty należne w związku z tymi umowami pożyczkowymi są wystarczające do pokrycia kosztów zarządzania nimi podczas procesu likwidacji. Opracowane zostały także plany awaryjne, aby administrator -  będący stroną trzecią przejął zarządzanie częściami pożyczek, gdyby z jakiegokolwiek powodu było to konieczne.