Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej "Polityką Prywatności") opisujące w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe klientów i użytkowników platformy crowdfoundingowej Crowder.Pro, funkcjonującej pod adresem: https://www.crowder.pro/

 1. Działalność Platformy

Platforma Crowder.Pro to platforma crowdfundingu inwestycyjnego dostarczająca rozwiązania organizatorom projektów w celu pozyskania finansowania do przedsięwzięć w sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki działalności Platformy użytkownicy mają dostęp do ofert crowdfoundingowych (na zasadzie udziałowej oraz pożyczkowej), w ramach których pozyskiwany jest kapitał na realizacje projektów inwestycyjnych („Projekty”).

W zamian za zaangażowane środki Klient otrzymuje instrumenty udziałowe spółki realizującej Projekt, lub też oprocentowani z pożyczki, której udziela tej spółce.

Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków Użytkowników oraz modelu Kampanii, jak również definicje niektórych terminów pisanych wielką literą w treści niniejszej Polityki, określa Regulamin platformy Crowder.Pro, z którym można zapoznać się pod linkiem.

 1. Zastosowanie Polityki Prywatności

Polityka Prywatności ma zastosowanie do każdej osoby, która korzysta z platformy Crowder.Pro, jak również do innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z rejestracją Użytkownika, zawieraniem lub wykonywaniem umów w ramach finansowania Projektu.

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych przez Crowder.Pro, nie zaś do stron internetowych lub usług osób trzecich, do których prowadzą łącza  na Platformie Crowder.Pro – w tym w szczególności łącza do stron właścicieli Projektów. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa oraz polityki prywatności jakichkolwiek stron lub usług osób trzecich, do których łącza znajdują się na Platformie Crowder.Pro.

Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej będącej użytkownikiem Portalu Crowder.Pro, lub przedstawicielem takiego użytkownika.

Polityka wypełnia treść postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy Crowder.Pro jest. Crowder Spółka Akcyjna z siedzibą w ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez  Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0001062041, NIP: 966-214-24-94, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 283 800 zł.

Wszelkie uwagi związane z ochroną danych osobowych użytkownicy mogą zgłaszać pod adresem e-mail: hello@crowder.pro

 1. Podstawa prawna

W związku z faktem, iż przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania umów związanych z finansowaniem Projektów oraz korzystaniem z Platformy Crowder.Pro, a brak tych danych oznaczałby brak możliwości korzystania z platformy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 (b) Rozporządzenia RODO.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 (a) Rozporządzenia RODO) dane osobowe mogą być przetwarzane z wykorzystaniem poczty email, komunikatorów internetowych, telefonicznej, wiadomości SMS oraz korespondencji pisemnej.

W ramach prawnie uzasadnionych interesów Crowder.Pro, takich jak chociażby konieczność informowania o Projektach, potrzeba podnoszenia jakości oraz rozwoju usług, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń przetwarzanie danych może odbywać się na podsatwie art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia RODO.

Przetwarzamy także dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w świetle obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

 1. Cel przetwarzania danych

Użytkownik korzystający z Platformy podaje dane niezbędne do wypełnienia i zawarcia umów koniecznych do realizacji finansowania Projektów za pośrednictwem Platformy.

Informacje te są między innymi niezbędne do identyfikacji użytkownika, weryfikacji spełnienia warunków rejestracji i uczestnictwa w finansowaniu Projektu, komunikacji z użytkownikiem, wykonania zobowiązań lub realizacji obowiązków ciążących na Crowder.Pro na podstawie obowiązujących przepisów prawa  lub na podstawie wyroków, postanowień, decyzji i innych aktów urzędowych właściwych sądów, organów i instytucji, a także są przekazywane spółce realizującej Projekt w celu wypełnienia formalności i zawarcia umów niezbędnych do uczestnictwa w finansowaniu Projektu.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody, dane będą przetwarzane w celach marketingowych związanych z działalnością Crowder.Pro.

 1. Rodzaje danych

Administrator może przetwarzać następujące rodzaje i kategorie danych osobowych:

 1. dane kontaktowe i identyfikacyjne takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, nazwa i adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców);
 2. inne dane identyfikacyjne, takie jak: obywatelstwo, numer (PESEL) lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, seria i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania.
 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w okresie koniecznym dla realizacji celów przetwarzania.

Po upływie powyższego okresu dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przetwarzanie w określonym zakresie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub też ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Co do zasady dane osobowe będą przechowywane:

 • zgodnie z maksymalnym okresem przedawnienia dla roszczeń wynikających z Umowy Uczestnictwa;
 • zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi wygaśnięcia zobowiązań publicznoprawnych (w szczególności podatkowych);
 • w innych przypadkach co do zasady nie dłużej niż przez dziesięć lat.
 1. Miejsce przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 1. Profilowanie danych

Niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych, bez wpływu na uprawnienia użytkownika.

 1. Udostępnianie danych

Dane osobowe udostępniane są firmom, które świadczą usługi na rzecz Crowder.Pro, w przypadku gdy jest to konieczne do realizacji tych usług. W szczególności chodzi o usługi takie jak hosting i przechowanie danych, mailing, dostarczanie narzędzi komunikacji z użytkownikami, analiza danych i badania satysfakcji klientów oraz inne usługi konieczne lub wspierające prowadzenie działalności drogą elektroniczną. Dodatkowo w przypadku takiej konieczności: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Każdy podmiot otrzymujący dane osobowe jest zobowiązany do zapewnienia najwyższej ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółki realizujące Projekty

W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia finansowania Projektów Crowder.Pro udostępnia dane osobowe spółkom realizującym Projekty.

Organy publicznoprawne

Dane osobowe mogą być przekazywane właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i za granicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur.

Dane osobowe mogą być także przekazywane organom, instytucjom i osobom trzecim dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

 1. Zabezpieczenia ochrony danych osobowych

Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przetwarzanych  danych osobowych. Dane przechowywane są w środowisku, które Administrator uważa za bezpieczne, tym niemniej należy pamiętać, iż w przypadku każdego środowiska teoretycznie możliwe są incydenty bezpieczeństwa danych.

Stosowane zabezpieczenia: dostęp do serwera za pomocą kluczy publiczno-prywatnych, dostęp do bazy danych z adresów IP znajdujących się na białej liście, komunikacja prowadzona za pomocą protokołów bezpiecznych.

 1. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas najważniejsze. Przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów. Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo żądać informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, zakresie przetwarzania, celu przetwarzania i sposobach przetwarzania, podmiotach, którym są lub mogą być udostępnione dane oraz źródłach ich pozyskania.

Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem wskazanego w Polityce Prywatności adresu e-mail lub w inny dowolny sposób kontaktując się z Crowder.Pro.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymania kopii danych osobowych, w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz - z uwzględnieniem celów przetwarzania - uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, gdy:

 1. nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych, a Crowder.Pro nie posiada innej ważnej podstawy do ich przetwarzania,
 3. użytkownik wniósł sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

 1. w przypadku gdy uważa, że jego dane są niepoprawne -  do czasu aż sprawdzimy poprawność danych,
 2. w przypadku niezgodności przetwarzania z prawem, bez zgody na usunięcie danych,
 3. w przypadku ustania przyczyny przetwarzania, przy jednoczesnej konieczności dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw,
 4. w przypadku sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych - do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przewarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem już dokonanego przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

 1. Wykonywanie praw

Przepisy nie determinują formy ani sposobu komunikacji w ramach ochrony danych osobowych. Dla ułatwienia Crowder.Pro utworzyło adres kontaktowy, za pośrednictwem którego można zgłaszać potrzeby związane z wykonywaniem swoich uprawnień: hello@crowder.pro

Jeśli w ocenie użytkownika jego dane osobowe były lub są przetwarzane w sposób nieprawidłowy przysługuje mu także skarga do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana w drodze jednostronnej decyzji Crowder.Pro, zawsze jednak  zgodnie z obowiązującym prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy. Informacje o zmianie Polityki Prywatności będą podawane przed wejściem zmian w życie. Aktualna Polityka Prywatności dostępna będzie pod adresem strony internetowej Platformy Crowder.Pro.

 1. Polityka prywatności dla cookies i innych podobnych technologii

Strona https://www.crowder.pro/ może używać cookies oraz innych podobnych technologii (dalej łącznie: „cookies”). Cookies to pliki tekstowe wysyłane przez stronę lub podmioty trzecie za pośrednictwem strony i przechowywane na urządzeniu użytkownika, a następnie odczytywane przez przeglądarkę.

Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam.

Niektóre cookies są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji / transmisji danych w sieci lub należytego działania podstawowych funkcji witryny. Inne rodzaje cookies pozwalają analizować sposób korzystania z witryny w celu poprawy wydajności oraz ulepszenia interakcji, doświadczenia i sposobu obsługi użytkownika. Możliwe jest także wykorzystanie cookies służących do dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i preferencji użytkownika oraz udostępniania stron i treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych stron zewnętrznych, w tym dla celów reklamowych.

Przetwarzane kategorie danych:

rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Cookies pozostają w pamięci urządzenia: (i) do czasu zamknięcie przeglądarki (cookies sesyjne) lub (ii) na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu okresu wygaśnięcia (cookies stałe). Możliwe jest samodzielne usunięcie plików  cookies z urządzenia poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie w ustawieniach przeglądarki możliwości zapisywania wszystkich plików cookies lub jedynie cookies pochodzących od osób trzecich. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania cookies nasza strona może nie działać prawidłowo lub też nie będziesz mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności.

Dane osobowe związane z cookies są przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w ten sposób nie wpływa na uprawnienia użytkownika.

W pozostałym zakresie do przetwarzania danych w ramach cookies stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności – Crowder.pro

Informacje podstawowe:

W trosce o poszanowanie prawa do prywatności oraz ochrony danych przekazywanych nam przez osoby, w tym Klientów, uczestników szkoleń, kontrahentów i ich pracowników, pragniemy poinformować, że gromadzone przez nas dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Crowder SA z siedzibą przy ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001062041, REGON: 386802855, NIP: 9662142494, pełni rolę Administratora Danych Osobowych (ADO) dla informacji gromadzonych
za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych, można skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: hello@crowder.pro.

Podstawa Prawna Przetwarzania Danych:

 1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora Danych Osobowych (ADO)
  są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 1. ADO przetwarza jedynie dane, które użytkownik podaje podczas korzystania z serwisu internetowego. Przetwarzanie to obejmuje:
 • zawieranie i wykonywanie umowy,
 • nawiązywanie współpracy,
 • dochodzenie należności,
 • spełnianie obowiązków prawnych,
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Rodzaje Zbieranych Danych:

 1. ADO zbiera dane, które użytkownik przekazuje za pomocą formularza kontaktowego lub
  w trakcie bezpośredniego kontaktu, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o zatrudnieniu i inne dane istotne dla danej sytuacji.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu pra otrzymywania newslettera.

Profilowanie i Okres Przetwarzania Danych:

 • ADO nie stosuje profilowania danych osobowych użytkowników.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez określony czas, zależny od celu przetwarzania, takiego jak realizacja umowy, dochodzenie należności, marketing, itp.

Uprawnienia Użytkownika:

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do treści danych,
 • sprostowania/zaktualizowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru.

Udostępnianie Informacji:

 • ADO może udostępniać dane podmiotom, takim jak pracownicy, współpracownicy, firmy kurierskie, operatorzy płatności online, zgodnie z minimalnymi wymaganiami.

Środki Techniczne i Cookies:

 • ADO dba o zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób trzecich.
 • Cookies są stosowane w sposób bezpieczny, umożliwiając dostosowanie serwisu
  do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

 • Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG. Serwery do przechowywania danych znajdują się w krajach EOG.

Zmiana Polityki Prywatności i Cookies:

 • ADO ma prawo do zmiany polityki, a aktualne informacje są dostępne na stronie internetowej.

Niniejsza wersja dokumentu nie ogranicza praw przysługujących użytkownikowi zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.